Norddjurs går nye klimaveje

Efter flere oversvømmelser i Ørsted etablerer kommune, spildevandsselskab og en lokal lodsejer nu en klimavej, der skal lede vandet væk fra Sygehusvej
Klimavejen er etablet i august måned, du kan se de nyeste billeder nedest på siden.

En ny vej er på vej i Ørsted. En klimavej. Den er ikke kun forbeholdt biler og cykler. I kraftigt regnvejr skal vandet strømme ned ad vejen og videre via en grøft ud til Tangkæret. Dermed skulle det være muligt at undgå oversvømmelser på Sygehusvej. 

Og dem har der været et par stykker af. Senest i slutningen af juli sidste år. Regnen trommede ned, og vandet løb ned ad vejene og samlede sig i en lavning på Sygehusvej. Her stod vandet op til midten af bildørene og ind i husene, fordi regnvandskloakken ikke kunne følge med. Den er ellers 80 cm i diameter og overholder statens retningslinjer. 

”Men det hjælper jo ikke dem, der bor i området. Vi er nødt til at få løst problemet,” erkender direktør for Norddjurs Kommunes vandsselskab AquaDjurs, Palle Mikkelsen.

 Tredelt ansvar

Ansvaret for at undgå oversvømmelser er delt mellem tre parter: 

•Det er grundejerens ansvar at sikre sit hus mod oversvømmelser f.eks. med et højtvandslukke, der kan forhindre kloakvand i at løbe baglæns i kloakken, når det regner kraftigt. 
•Kommunen har ansvar for, at afløbsristene kan tage regnvandet. 
•Vandsselskabet skal på sin side dimensionere rørene til regnvandet, så der højst kan stå vand på vejen hvert tiende år.

Løsning fundet i samarbejde
Men i stedet for at bruge kræfter på at få ret, valgte Norddjurs Kommune og AquaDjurs at samarbejde om en langsigtet løsning. Ikke kun med hinanden, men også med lodsejerne i området. Hvis vandet skulle dirigeres et sted hen, hvor det ikke kunne gøre skade, var det nemlig nødvendigt at tage private arealer i brug. Og her dukkede en genial mulighed op i Ørsted: 

Allan Kempel har et stykke jord ved den private fællesvej, Smedegyde, der er en sidevej til Sygehusvej. Han har planer om at udstykke fire byggegrunde, og i den forbindelse skal han etablere en vej. Den skal AquaDjurs kloakere, og Norddjurs Kommune skal sørge for, at regnvand kan løbe i kloakken. 

Alle tre parter står altså over for en investering uanset hvad. Ved at betale bare lidt mere, er det muligt at etablere vejen som en klimavej. Det kræver bare en lidt anderledes vejprofil, og at en lille del af Sygehusvej og Smedegyde bliver sænket, så vandet naturligt løber ned til den nye vej. 

Løsningen var optimal for Allan Kempel i stedet for den grøft, der først var planlagt tværs hen over hans grund.

”Nu bliver de fire grunde i hvert fald skybrudssikret. De kommer til at ligge en meter over vejen, fordi den bliver sænket i forhold til terrænet. Og så har vi aftalt at deles om udgiften til en asfaltering,” siger Allan Kempel.

Kommunen er også glad for løsningen.

”Vi vil gerne være med til at hæve serviceniveauet her, så der forhåbentligt aldrig kommer til at stå vand så højt igen, at det kan skade ejendommene. Det er også en rigtig god idé at udnytte et igangværende projekt til at løse et reelt problem. Den slags samarbejdsprojekter ser vi gerne flere af,” siger byg- og miljøchef i Norddjurs Kommune, Ulrik Christensen.

Regnvand må ikke løbe i spildevandskloak
Sideløbende med projekteringen af den nye klimavej, har Norddjurs Kommune været på detektivarbejde. Der kan nemlig være en yderligere grund til oversvømmelserne. 

For fire år siden blev regn og kloakvand i området ovenfor Sygehusvej skilt ad i to separate rørsystemer. Private grundejere skal selv sørge for at blive tilsluttet, og hvis de ikke gør det, eller hvis kloakmesteren gør det forkert, vil regnvand i store mængder belaste de nye og tyndere spildevandsrør. Ved skybrud kan der komme så meget tryk på, at det beskidte kloakvand kan trænge ind i husene via afløbsriste i gulvet. 

”Vi har kigget på området opstrøms til Sygehusvej, og efter vores viden er det kun en enkelt ejendom, der stadig leder regnvand i spildevandskloakken. Vi har givet et påbud, så vi tror, at den del af problemet er løst nu,” siger sagsbehandler Flemming Holmslykke Nielsen fra Norddjurs Kommune.

Klimaveje er den nye vej at gå
Klimaveje er en relativ ny vej at gå i bestræbelserne på at klimasikre en fremtid med flere bebyggede og befæstede arealer og stadigt voldsommere skybrud. Vejen i Ørsted bliver den første i Norddjurs, men ikke den sidste. 

”Det er samfundsøkonomisk en langt billigere løsning end at lægge større rør i vejen. Vi har et tilsvarende problem i Grenaa, hvor vandet løber ned ad Randersvej og samler sig i bunden af Vestervej. Her arbejder vi på at finde en tilsvarende løsning,” siger direktør Palle Mikkelsen fra AquaDjurs.

kLAR Miljørådgivning styrer klimavejprojektet i Ørsted og har lavet denne visualisering. Gravearbejdet begyndte i maj, og vejen forventes at være færdig lige efter sommerferien. 

FAKTA:
•AquaDjurs A/S er et non-profit-selskab, hvis aktier er ejet af Norddjurs Kommune. 
•AquaDjurs ejer kloaknettet og renser alt spildevand i Norddjurs Kommune.
•AquaDjurs driver desuden vandforsyning på det vestlige Djursland og ejer en del af produktionsselskabet Vandsam A/S.

Klimavejen i Ørsted er færdigudført i august 2020. Billederne viser det færdige resultat, og den recipient som vandet løber ud til.

Copyright fotos: Stefan B. Keller, Klar Miljørådgivning ApS.