Fremtidssikrer rensning af spildevand

Syddjurs Spildevand og AquaDjurs har i mange år samarbejdet om spildevandsstrukturen på Djursland. Det søges nu udbygget med en ny 10-årsplan, der indebærer, at alt spildevand fra Syddjurs Kommune i løbet af de næste ti år ledes til Fornæs Renseanlæg ved Grenaa. 

Det er målet for den beslutning, den ekstraordinære generalforsamling i Syddjurs Spildevand traf den 27. oktober 2021 efter indstilling fra bestyrelsen. Det betyder, at alle 10 renseanlæg i Syddjurs Kommune med tiden skal nedlægges. Den endelige godkendelse skal ske på byrådsmødet i Syddjurs Kommune til november. 

Nu skal bestyrelsen i Norddjurs Kommunes vandselskab, AquaDjurs, tage stilling til, om man vil modtage spildevandet og udbygge Fornæs Renseanlæg. Bestyrelsen vil komme med sin anbefaling til Norddjurs Kommunes kommunalbestyrelse, der skal træffe den endelige beslutning.

Fordele:
Syddjurs Spildevand har undersøgt flere muligheder for en fremtidssikret rensning af spildevandet og foretrækker løsningen med Fornæs Renseanlæg, fordi den har flest fordele. De væsentligste er:

•På lang sigt den billigste løsning for borgerne på hele Djursland, da der bliver en række stordriftsfordele
•Med ét stort renseanlæg bliver det rentabelt at udnytte ny teknologi til for eksempel at udvinde ressourcer som fosfor og energi fra slammet, reducere udledningen af klimagasser samt rense for mikroplast og medicin. Alt sammen til gavn for miljø og klima.

Baggrund:
Syddjurs Spildevand og AquaDjurs har fået udarbejdet en analyse af den fremtidige spildevandsstruktur på Djursland. Strukturen skal kunne leve op til Syddjurs Kommunes ’Vandvision 2050’ om, at alt renset spildevand fra Djursland skal ledes ud i Kattegat. I dag ender en del af det rensede spildevand i vandløb, Knebel Vig og Kalø Vig, som er mere sårbare over for spildevand end Kattegat. 

Den nuværende spildevandsstruktur i Syddjurs Kommune er under pres fra centrale krav om effektivisering og miljø. Desuden er rensningsanlægget i Rønde ved at være for lille til at håndtere spildevandet, og det kan sætte en stopper for udviklingen af byen.

Analysen har undersøgt konsekvenserne for økonomi og miljø ved to scenarier: 

I: Et stort renseanlæg på Djursland (Fornæs)
II: To mindre renseanlæg på Djursland (Boeslum og Fornæs)

Strukturplan pixiudgave okt. 2021 cowiBorgmester Ole Bollesen, Syddjurs Kommune, udtaler:
Jeg er glad for, at vores spildevandselskab nu sætter handling bag ordene i vores Vandvision 2050. Det bliver godt for vandmiljøet i vores lukkede vige, som vi har et særligt ansvar for at beskytte. Vi er desuden nødt til at investere i vores spildevandsanlæg, hvis vi skal kunne udvikle vores byer og tage imod alle dem, der gerne vil flytte til vores kommune. Den løsning, byrådet har stemt for, er både den bedste for miljøet og den billigste på lang sigt.

Bestyrelsesformand i Syddjurs Spildevand, Jan Kjær Madsen, udtaler:
Vi har i flere år arbejdet på at finde en løsning, hvor vi af hensyn til miljøet kan lede vores rensede spildevand ud i Kattegat, da det er en særdeles robust recipient, i forhold til f.eks. Knebel Vig, Kalø Vig og Aarhusbugten. Jeg er meget tilfreds med, at det nu er politisk vedtaget. Ved at rense spildevandet ét sted frem for ti, kan vi optimere behandlingen af både spildevand og slam med moderne teknologiske løsninger. Det er tendensen landet over og helt nødvendigt, hvis vi skal leve op til fremtidens miljøkrav på en effektiv måde.

På sigt bliver det billigere for forbrugerne, fordi vi kun skal vedligeholde og udvikle et rensningsanlæg på Djursland. 

Formand for AquaDjurs, Bente Hedegaard, udtaler:
Vi har arbejdet tæt sammen med Syddjurs Spildevand om at analysere mulighederne for at lede alt spildevand til Kattegat, og vi tager godt imod beslutningen fra den ekstraordinære generalforsamling i Syddjurs Spildevand. Vi renser allerede spildevand fra den nordøstlige del af Syddjurs Kommune på Fornæs Renseanlæg, og vi ser store perspektiver i at udbygge samarbejdet, så Fornæs kan få en størrelse, hvor vi kan udnytte nye teknologier til gavn for miljø og klima. Nu skal bestyrelsen tage endelig stilling, og så må vi afvente den politiske beslutning i Norddjurs Kommune.

Borgmester Jan Petersen, Norddjurs Kommune, udtaler:
Et øget samarbejde mellem Nord- og Syddjurs kommuner omkring Djurslands spildevandsstruktur er for mig naturligt med mulige stordriftsfordele og især ud fra et miljømæssigt perspektiv for hele Djursland. Jeg ser frem til, at vi nu kan igangsætte en politisk behandling i Norddjurs Kommune og med et grundigt forarbejde, hvor COWI’s anbefalinger til Syddjurs Kommune vil indgå som et væsentligt bidrag.