Om biologisk rensning på Fornæs Renseanlæg

Spildevandet ankommer til Fornæs Renseanlæg, hvor det bliver mekanisk renset. Anlægget kan aftage spildevand fra 62.000 person ekvivalenter - PE (svarende til spildevandet fra 62.000 mennesker) – men noget af kapaciteten bruges til teknisk spildevand fra virksomheder.

Spildevandet deles i to ens procestanke. Hver procestank består af fire kamre. Her foregår de biologiske og kemiske processer, der omsætter det organiske materiale samt fjerner fosfor og nitrat. Læs mere om den biologiske og kemiske rensning på vandetsvej.dk

Advarsel ved besøg på renseanlægget
Ved hjælp af bakterier omsættes det organiske materiale – den proces kræver masser af ilt, og derfor kan I se, at nogle af bassinerne nærmest syder af aktivitet. De iltede bassiner må man under ingen omstændigheder falde i, for der er ingen opdrift i vandet, og man vil øjeblikkeligt synke til bunds, og man kan ikke svømme op til overfladen.

Udvinder gas fra slammet
Når vandet er renset biologisk kommer det over i nogle runde efterklaringstanke, hvor fosfor  via en kemisk proces bundfælder sammen med slammet. En delstrøm af slammet pumpes tilbage i procestankene og en anden del pumpes til et slamanlæg, der hæver tørstofprocenten.

Herfra føres slammet videre til rådnetanken, der omdanner cirka en tredjedel af slammet til metangas. Gassen bruges til opvarmning. Anlægget producerer cirka 230.000 m3 gas om året. Heraf afbrændes cirka 70.000 m3 om året til det fri via en fakkel.

Når slammet har været i rådnetanken, afvandes det yderligere til en tørstofprocent på 21. Herefter køres det på lager, hvor det ligger indtil, det skal viderebearbejdes enten som gødning på landbrugsjord, til forbrænding eller deponering. Det afhænger blandt andet af slammets indhold af eventuelle kemikalier. Det er derfor vigtigt, at alle undgår at hælde kemi i toiletterne. Læs også, hvad må vi smide i afløbet.

Det ”rensede” vand er fuld af bakterier
Det rensede vand løber direkte fra de runde efterklaringstanke videre ud til Kattegat. Selvom spildevandet er renset, er det ikke så rent, at det kan drikkes. Der er stadig bakterier i, som mennesker kan blive syge af, men de er uskadelige for havmiljøet. Vandet løber ud på 10 meters dybde 600 meter fra land ved Fornæs.

 

Procestank på Fornæs Renseanlæg